Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató!

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) ügyfél-kiszolgálása során elkötelezett az ügyfelek által rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme iránt. Jelen tájékoztatóval a KEKKH kinyilvánítja azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és a mindennapos gyakorlatát.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal működteti a 1818-as és a 185-ös telefonszámon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálatot (továbbiakban Kormányzati Ügyfélvonal).

A Kormányzati Ügyfélvonal az alábbi hét csatornán érhető el ügyfelei számára:

  • hagyományos telefon (vezetékes és mobil)
  • VoIP telefon
  • e-mail
  • fax
  • sms
  • chat
  • fórum.

A közigazgatási és hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 169/A. § (6) bekezdése alapján a KEKKH az országos telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megismert adatokat a megismerésüktől számított öt évig kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk látogatása vagy a kapcsolatfelvétel során – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján – vélelmezzük az Ön által megadott személyes adatok tekintetében a személyes adatainak kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulását.

Személyes adatnak tekintünk bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetést, amely az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Személyes adatait megadhatja, ha kapcsolatba lép a Kormányzati Ügyfélvonallal, ide értve a 1818.hu honlap használata során kapcsolatfelvétel céljára biztosított szolgáltatásokat (pl. Írjon nekünk!, Chat, Fórum, stb.) is.

A KEKKH birtokába kerülő személyes adatok kezelésének célja az ügyfél-kiszolgálás, illetve a honlap látogatóival történő kapcsolattartás biztosítása. A kezelt adatokhoz munkatársaink és telefonos operátoraink feladatuk ellátásához, az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett célból, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

A 1818.hu honlap látogatása során az Ön adatainak kezelője a KEKKH, a honlap üzemeltetését, a látogatók adatainak kezelését és a honlap látogatási statisztikájának rendszeres gyűjtését saját magunk végezzük, ahhoz külső szervezetet, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön honlapunkról átlép más közigazgatási szerv honlapjára, személyes adatainak kezelése más közigazgatási szerv feladatkörébe tartozik. Kérjük, hogy erre a böngészés során legyen figyelemmel.

Fentiektől eltérő speciális adatkezelési szabályok

A Kormányzati Ügyfélvonal a 185-ös csatornán az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben és a végrehajtásáról kiadott 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kezeli a bejelentés során megadásra kerülő személyes adatokat. A 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján a nála létrejövő adatállományokat (beleértve a digitális hangfelvételt is) a bejelentést követően öt évig őrzi.

Panasz, illetve közérdekű bejelentés esetén a Kormányzati Ügyfélvonal a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján jár el. Ezekben az esetekben az adott ügy azonosításához nélkülözhetetlen személyes adatok csak a szükséges mértékben kerülnek rögzítésre. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult.

További adatvédelmi garanciák

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a KEKKH által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról. A KEKKH az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A KEKKH a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A látogató jogait a honlapon a Kapcsolat menüpont segítségével gyakorolhatja. Továbbá a látogató bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével a KEKKH munkatársaihoz fordulhat.

Egyebekben Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait – amennyiben úgy érzi, hogy azokat megsértették – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A KEKKH adatvédelmi nyilatkozata az alábbi linken érhető el: Letöltéshez kattintson ide!