Menü

Főoldal »  Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az országos telefonos ügyfélszolgálat belső adatvédelmi szabályairól
(Kivonat a NISZ Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján)

A tájékoztató célja, hogy bemutassa a NISZ Zrt. adatkezelési tevékenységét az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában. A NISZ Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://nisz.hu/hu/kozadat

1.   Az országos telefonos ügyfélszolgálat bemutatása

Az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetéséért felelős szervként a Kormány a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jelölte ki [451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 41. § (2) bekezdés].

Az országos telefonos ügyfélszolgálat online hozzáférés lehetőségét is biztosító telefonos ügyfélszolgálati hálózat, amely a 1818-as rövidített hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalból, valamint a csatlakozott ügyfélszolgálatokból áll [az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 40. § 8. és 3. pont].

Az egyszerűsített foglalkoztatással, a háztartási alkalmazott foglalkoztatásával, valamint az iskolaszövetkezeti tag foglalkoztatásával kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése is az országos telefonos ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény, illetőleg a végrehajtásáról kiadott 223/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján].

Az országos telefonos ügyfélszolgálat a kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatban általános tájékoztatási feladatkört lát el [a kéményseprőipari tevékenységet ellátó BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 47. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás alapján a Kormányzati Ügyfélvonalhoz csatlakozott ügyfélszolgálat]. Az ezen tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalon tekinthető meg:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/adatkezelesi

2. Adatkezelő szerv 

A szóbeli és elektronikus kapcsolattartási formák során megadott adatok tekintetében az adatkezelő a NISZ Zrt., valamint azon szerv, amely részére az ügy elintézése céljából – az érintett hozzájárulásán alapuló – adattovábbítás történik.

A kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatás során a megadott adatok tekintetében az adatkezelő a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ.

3. Adatfeldolgozó szerv

A szóbeli és elektronikus kapcsolattartási formák során megadott adatok tekintetében az adatfeldolgozó szintén a NISZ Zrt., egyéb adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4. Megkereséseink típusai – a kapcsolattartás módja alapján

Az országos telefonos ügyfélszolgálat és az ügyfelek között rendelkezésre álló szóbeli és elektronikus kapcsolattartási csatornákról az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 40. § 2. pontja rendelkezik, melynek alapján ide sorolhatóak – különösen – az alábbiak:

Fentiekre tekintettel szóbeli (telefon, VoIP), valamint írásbeli (telefax, sms, webchat, fórum, e-mail) csatornákon keresztül tarthatnak velünk kapcsolatot a hozzánk forduló ügyfelek. Mindezeken keresztül ismerhetünk meg személyes adatokat is.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az ügyfélszolgálat munkatársai által kért, az ügyintézéshez szükséges adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 49. §-a.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az ügyfélszolgálat munkatársai minden kapcsolattartási csatornán és minden olyan esetben kérik, amikor nem kizárólag általános tájékoztatást nyújtanak. Általános tájékoztatásnak tekintünk minden olyan esetet, amikor az ügyfél nem beazonosítható, vagyis a természetes személyazonosító adatai nem kerülnek megadásra.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy azon személyes adatok tekintetében, amelyeket Ön az ügyfélszolgálat munkatársai kérése nélkül, önmagától ad meg – függetlenül attól, hogy az adat szükséges-e az ügyintézéshez – vélelmezzük az adatkezeléshez való hozzájárulását az Infotv. 6. §-ának (6) bekezdése alapján.

6. Az adatkezelés célja

A NISZ Zrt. birtokába kerülő személyes adatok kezelésének célja az ügyfél-kiszolgálás [az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. XII. 19. Kormányrendelet 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint], illetve az ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása, valamint a honlap látogatóival történő kapcsolattartás biztosítása.

Az országos telefonos ügyfélszolgálat hivatalos honlapjának (www.1818.hu) látogatottságára vonatkozó adatok – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célból kerülnek felhasználásra.

A kezelt adatokhoz és rendszerekhez munkatársaink kizárólag a feladatuk ellátásához, az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, bejelentésének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett célból, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Panasz, illetve közérdekű bejelentés esetén az országos telefonos ügyfélszolgálat a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 44. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. Ezekben az esetekben az adott ügy azonosításához nélkülözhetetlen személyes adatok csak a szükséges mértékben, a panasz, illetőleg közérdekű bejelentés kivizsgálása érdekében kerülnek rögzítésre. A rögzített adatok csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben ezen szerv azok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a panaszos, illetőleg közérdekű bejelentő adatai továbbításához egyértelműen hozzájárult.

7. Az adatkezelés időtartama

A NISZ Zrt. az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjeként megismert adatokat a megismerésüktől számított öt évig kezeli.

A NISZ Zrt. a 185-ös hívószámon rögzített adatokat (egyszerűsített foglalkoztatás, háztartási alkalmazott, valamint iskolaszövetkezeti tag foglalkoztatása) szintén 5 évig kezeli.

Az országos telefonos ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés szövege az érintett kérelmére az adatkezelésre előírt időtartamon belül bármikor törölhető.

8. Az országos telefonos ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben szükséges adatok

Az országos telefonos ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben különböző információk, személyes adatok megadása válhat szükségessé, ügytípustól függően.

Az országos telefonos ügyfélszolgálat tevékenysége keretében az alábbi ügycsoportokban főként a következő adatokat kérheti:


Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ügyfélszolgálat által ellátott ügytípusok és az ügytípusokhoz szükséges adatok rendkívül szerteágazóak, ezért a fenti – ügytípusra és elkért adatokra vonatkozó – felsorolás példálózó jellegű. Előfordulhat ezért, hogy az Ön konkrét ügyének intézésekor a felsorolt adatokon kívül egyéb, a felsorolásban nem szereplő adat megadására is szükség lehet.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy az ügy körülményeire tekintettel akár különleges adatnak minősülő információk közlésére is sor kerülhet, pl. amennyiben Ön megemlíti, hogy betegsége okán jogosult ellátásra.

Általános tájékoztatás nyújtásához az ügyfél azonosításra nem kötelezhető, így ebben az esetben személyes adatok megadására és kezelésére nem kerül sor. Amennyiben azonban az általános tájékoztatáshoz kapcsolódóan konkrét ügyre vonatkozó kérdés merül fel, abban az esetben már – az ügytípushoz kapcsolódó – személyes adatok megadása válhat szükségessé.

9. Adatbiztonság

A NISZ Zrt. gondoskodik az országos telefonos ügyfélszolgálat által kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

A NISZ Zrt. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik:


10. A fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei

a)   Tájékoztatás-kérés

Ön jogosult tájékoztatást kérni a NISZ Zrt. által kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A NISZ Zrt. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, írásban adja meg a kért tájékoztatást.

b)  Hangfelvétel, illetve elektronikus megkeresés szövegének kikérése

Önnek joga van a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés (díjmentes) kikérésére.
A hangfelvétel, illetőleg az elektronikus megkeresés beazonosítása, illetőleg annak megküldése érdekében a kérelemben az alábbi adatokat szükséges megjelölni:


Amennyiben a megkeresés beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, és az adatszolgáltatásnak egyéb akadálya sincs, a NISZ Zrt. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, az érintett választása szerint postai úton (tértivevényes küldeményként, CD formájában) vagy elektronikus levélben (a hangfájl megküldésével) bocsátja az érintett rendelkezésére a hangfelvételt, illetve az elektronikus megkeresés szövegét.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés szövege –ügyfélszolgálati munkatársaink személyiségi jogainak védelmére tekintettel – nyilvánosságra nem hozható. Jogellenes felhasználás esetén személyiségi jogi per indítására kerülhet sor.

Amennyiben a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés megküldése akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról tájékoztatást ad.

c)   Személyes adatok helyesbítése

Ön kérelmezheti az országos telefonos ügyfélszolgálat részére megadott személyes adatainak adatkezelő általi helyesbítését. Amennyiben a személyes adat helyesbítése akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül, írásban tájékoztatást ad.

 d)  Személyes adat, hangfelvétel, illetve elektronikus megkeresés szövegének törlése, zárolása

Ön kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak törlését vagy zárolását. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait vagy az adatait tartalmazó dokumentumot ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és az adattovábbítást követően törli azokat. A törlésre, illetve zárolásra irányuló kérelem a személyes adatot tartalmazó, rögzített hangfelvételre, illetve az elektronikus megkeresés szövegére irányulhat. A személyes adatot tartalmazó hangfelvétel vagy az elektronikus megkeresés szövegének törlésére, illetőleg zárolására irányuló kérelem a hangfelvétel vagy elektronikus megkeresés szövegének törlését, illetőleg zárolását eredményezi.

A hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés beazonosítása, továbbá annak törlése vagy zárolása érdekében a kérelemben az alábbi adatokat szükséges megjelölni:


Amennyiben a megkeresés beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, és törlésnek, illetőleg zárolásnak egyéb akadálya nincs, az adatkezelő intézkedik a hangfelvétel vagy az elektronikus megkeresés törlése vagy zárolása iránt, amelynek megtörténtéről – az érintett választása szerint – postai úton vagy elektronikus úton értesíti az érintettet. Amennyiben a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés törlése, zárolása akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül, írásban tájékoztatást ad.

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen az adatkezelőnél jelezze ennek tényét. Az adatkezelő a belső adatvédelmi felelős bevonásával 25 napon belül megvizsgálja az ügyet, és értesíti a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

e)   További adatvédelmi garanciák

Amennyiben a fenti eljárások nem vezettek eredményre, az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 21.§ (4) bekezdése, illetve a 22. § szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/index.html
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszeke

Navigáció