Menü

Főoldal »  Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

az országos telefonos ügyfélszolgálat belső adatvédelmi szabályairól
(Kivonat a NISZ Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján)

A tájékoztató célja, hogy bemutassa a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) adatkezelési tevékenységét az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában.

A NISZ Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi weboldalon tekinthető meg: http://nisz.hu/hu/kozadat

1.   Az országos telefonos ügyfélszolgálat bemutatása

1. Az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetéséért felelős szervként a Kormány a NISZ Zrt.-t jelölte ki [451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 41. § (2) bekezdés].

2. Az országos telefonos ügyfélszolgálat online hozzáférés lehetőségét is biztosító telefonos ügyfélszolgálati hálózat, amely a 1818-as rövidített hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalból, valamint a csatlakozott ügyfélszolgálatokból áll [az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 40. § 8. és 3. pont].

3. Az egyszerűsített foglalkoztatással, a háztartási alkalmazott foglalkoztatásával, valamint az iskolaszövetkezeti tag foglalkoztatásával kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése is az országos telefonos ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető [az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény, illetve a végrehajtásáról kiadott 223/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján].

4. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatban általános tájékoztatási feladatkört lát el [a kéményseprőipari tevékenységet ellátó BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 47. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás alapján a Kormányzati Ügyfélvonalhoz csatlakozott ügyfélszolgálat]. Az ezen tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalon tekinthető meg:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/gdpr

5. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a Magyar Nemzeti Bank több tevékenységével kapcsolatban (Értékpapír egyenleg online lekérdezés, Elektronikus Adatfogadási Rendszer, Közös adatbefogadó rendszer kialakítása és támogatása) is általános tájékoztatási feladatkört lát el [az MNB az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 47. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás alapján a Kormányzati Ügyfélvonalhoz csatlakozott ügyfélszolgálat].

6. Az országos telefonos ügyfélszolgálat az Online Beszámoló Kitöltési Rendszer tevékenységgel kapcsolatban általános tájékoztatási feladatkört lát el [az Online Beszámoló Kitöltési Rendszerrel kapcsolatos tevékenységet ellátó Igazságügyi Minisztérium az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 47. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás alapján a Kormányzati Ügyfélvonalhoz csatlakozott ügyfélszolgálat]

7. Az országos telefonos ügyfélszolgálat  az Országos Rendőr-főkapitányság által nyújtott elektronikusan intézhető ügyekre vonatkozóan általános tájékoztatást nyújt, valamint a szolgáltatások igénybevételéről tájékoztat [az Országos Rendőr-főkapitányság az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 47. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodás alapján a Kormányzati Ügyfélvonallal együttműködő ügyfélszolgálat]

2. Adatkezelő szerv 

8. A szóbeli és elektronikus kapcsolattartási formák során megadott adatok tekintetében az adatkezelő a NISZ Zrt., valamint azon szerv, amely részére az ügy elintézése céljából – az érintett hozzájárulásán alapuló – adattovábbítás történik.

9. A kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatás során a megadott adatok tekintetében az adatkezelő a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ.

10. A Magyar Nemzeti Bank szolgáltatásaival kapcsolatos általános tájékoztatás során a megadott adatok tekintetében az adatkezelő a Magyar Nemzeti Bank.

11. Az Online Beszámoló Kitöltési Rendszerrel kapcsolatos általános tájékoztatás során a megadott adatok tekintetében az adatkezelő az Igazságügyi Minisztérium.

12. Az Országos Rendőr-főkapitányság által nyújtott  kapcsolatos általános tájékoztatás során a megadott adatok tekintetében az adatkezelő az Országos Rendőr-főkapitányság.

13. A 9-12. pontokban meghatározott feladatok ellátása során a NISZ Zrt. adatfeldolgozónak minősül.

3. Adatfeldolgozó szerv

14. A szóbeli és elektronikus kapcsolattartási formák során megadott adatok tekintetében az adatfeldolgozó szintén a NISZ Zrt., egyéb adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4. Megkereséseink típusai – a kapcsolattartás módja alapján

15. Az országos telefonos ügyfélszolgálat és az ügyfelek között rendelkezésre álló szóbeli és elektronikus kapcsolattartási csatornákról az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 40. § 2. pontja rendelkezik, melynek alapján ide sorolhatóak – különösen – az alábbiak:


16. Fentiekre tekintettel szóbeli (telefon, VoIP), valamint írásbeli (telefax, sms, webchat, fórum, e-mail) csatornákon keresztül tarthatnak velünk kapcsolatot a hozzánk forduló ügyfelek. Mindezeken keresztül, valamint egyéb bejelentési csatornákon (Hivatali Kapu, Ügyfélkapu, postai levél) ismerhetünk meg személyes adatokat is. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben nem rendelkezett hívószámának tiltásáról a telefon szolgáltatójánál, vagy a telefonszám (más személy vezetékes- vagy mobiltelefonja, utcai készülék), amiről az országos telefonos ügyfélszolgálatot hívja, nincs tiltva, akkor munkatársaink az ügyfélszolgálat telefonjainak kijelzőjén látni fogják a telefonszámot, amiről hív minket.

5. Az adatkezelés jogalapja

17. Az ügyfélszolgálat munkatársai által kért, az ügyintézéshez szükséges adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 49. §-a.

18. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást az ügyfélszolgálat munkatársai minden kapcsolattartási csatornán és minden olyan esetben kérik, amikor nem kizárólag általános tájékoztatást nyújtanak. Általános tájékoztatásnak tekintünk minden olyan esetet, amikor az ügyfél nem beazonosítható, vagyis a természetes személyazonosító adatai nem kerülnek megadásra.

19. Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6. Az adatkezelés célja

20. A NISZ Zrt. birtokába kerülő személyes adatok kezelésének célja az ügyfél-kiszolgálás [az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint], illetve az ehhez kapcsolódó produktivitást, teljesítményt és minőséget kontrolláló feladatok ellátása, valamint a honlap látogatóival történő kapcsolattartás biztosítása.

21. Az országos telefonos ügyfélszolgálat hivatalos honlapjának (www.1818.hu) látogatottságára vonatkozó adatok – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célból kerülnek felhasználásra.

22. A kezelt adatokhoz és rendszerekhez munkatársaink kizárólag a feladatuk ellátásához, az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, bejelentésének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett célból, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

23. Panasz, illetve közérdekű bejelentés esetén az országos telefonos ügyfélszolgálat a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet 44. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. Ezekben az esetekben az adott ügy azonosításához nélkülözhetetlen személyes adatok (név, lakcím) csak a panasz, illetve közérdekű bejelentés kivizsgálása érdekében kerülnek rögzítésre. A rögzített adatok csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben ezen szerv azok kezelésére törvény alapján jogosult, vagy a panaszos, illetőleg közérdekű bejelentő adatai továbbításához egyértelműen hozzájárult.

7. Az adatkezelés időtartama

24. A NISZ Zrt. az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjeként megismert adatokat a megismerésüktől számított öt évig kezeli.

25. A NISZ Zrt. a 185-ös hívószámon rögzített adatokat és a hangfelvételt (egyszerűsített foglalkoztatás, háztartási alkalmazott, valamint iskolaszövetkezeti tag foglalkoztatása) a 2010. évi LXXV. törvény alapján a rögzítéstől számított ötödik év december 31-én helyreállíthatatlanul törli.

26. A NISZ Zrt. az egyéni vállalkozói tevékenység telefonos ügyintézése során keletkezett hangfelvételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján – a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

27. Az országos telefonos ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés szövege az érintett kérelmére az adatkezelésre előírt időtartamon belül nem törölhető.

8. Az országos telefonos ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben szükséges adatok

28. Az országos telefonos ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben különböző információk, személyes adatok megadása válhat szükségessé, ügytípustól függően.

29. Az országos telefonos ügyfélszolgálat tevékenysége keretében az alábbi ügycsoportokban főként a következő adatokat kérheti:

   a) időpontfoglalás: név, e-mail cím, telefonszám, az ügyintézéssel érintett jármű rendszáma, alvázszáma;

   b) családtámogatási ellátásokkal, nyugellátásokkal, szociális ügyekkel, társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás: születési idő, külföldi munkavégzés ténye, külföldi állandó lakóhely, szociális helyzet, hátrányos helyzet, gyermekek száma és kora, eltartottak száma és jövedelme;

   c) anyakönyvi kivonat kiállításával kapcsolatos tájékoztatás: születési hely, házasságkötés vagy elhalálozás helye, édesanya/törvényes képviselők közös lakóhelye;

   d) hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos tájékoztatás: szülők állampolgársága, születési ország, állandó lakóhely;

   e) felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás: születési idő, középiskolai és felsőoktatási eredmények, szociális helyzet, hátrányos helyzet, gyermekvállalás ténye;

   f) méltányossági kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatás: családi állapot, egy háztartásban élők száma, jövedelmi helyzete, vis maior élethelyzet;

   g) hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárással, valamint a szabálysértési nyilvántartásból kért adatszolgáltatás: büntetett előélet ténye, büntetés-végrehajtási adatok;

   h) járműigazgatási eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás: tulajdonosok száma, családi állapot, rokonsági fok, gépjármű műszaki paraméterei, magyarországi státusza, végrehajtás, körözés ténye, jogutódlás módja, bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom valamint opciós jog, árverési tulajdonszerzés, végrehajtás, zárt- és nyíltvégű lízing ténye;

   i) mentességi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tájékoztatás: gazdálkodó szervezet, hatóság mentességi jogcíme;

   j) egyéni vállalkozással kapcsolatos tájékoztatás: egyéni vállalkozó neve, székhelye, telephelye, tevékenységi körei, képesítése, általa kötött munka- vagy megbízási szerződés megléte, székhely/telephely tulajdonjoga vagy használati joga;

   k) társas vállalkozások közigazgatási eljárásaival kapcsolatos tájékoztatás: székhely, telephely, tevékenységi kör, képesítés, általa kötött munka- vagy megbízási szerződés megléte, székhely/telephely tulajdonjoga vagy használati joga;

   l) igényelt okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) státuszának lekérdezése: a kérelmezett okmány típusa, bizonylatszám, születési dátum, név;

   m) lakcímigazolvány státuszának lekérdezése külföldi állampolgár, külföldön született magyar állampolgár, külföldön letelepedett magyar állammpolgár, illetve honosított állampolgár esetében: név, születési idő, személyi azonosító, idegenrendészeti- vagy menekültügyi okmány azonosítója; 

   n) nyilvántartásba vétel (személyi adat- és lakcímnyilvántartás) és lakcímigazolvány státuszának lekérdezése külföldön született magyar állampolgár esetében: név, születési dátum;

   o) honosított állampolgár személyazonosító igazolványa státuszának lekérdezése: név, születési dátum;

   p) külföldön bevont vezetői engedéllyel kapcsolatos tájékoztatás: név, születési dátum, vezetői engedély száma;

   q) folyamatban lévő vezetői engedély honosítással kapcsolatos tájékoztatás: név, születési dátum;

   r) folyamatban lévő adatszolgáltatási ügyek (személyi adat- és lakcímnyilvántartás): a kérelmező, valamint az adatszolgáltatás alanyának neve;

   s) hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránt folyamatban lévő eljárással kapcsolatos tájékoztatás: kérelmező neve, születési helye és dátuma, anyja neve, a kérelem előterjesztésének módja, ideje, a kérelem azonosítószáma, e-mail cím vagy telefonszám, esetlegesen postázási cím;

   t) járműigazgatást érintő folyamatban lévő eljárással kapcsolatos tájékoztatás, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból kért adatszolgáltatás iránt folyamatban lévő eljárással kapcsolatos tájékoztatás: név, tulajdonosok száma, családi állapot, rokonsági fok, gépjármű műszaki paraméterei, magyarországi státusza, végrehajtás, körözés ténye, jogutódlás módja, bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom valamint opciós jog, árverési tulajdonszerzés, végrehajtás, zárt- és nyíltvégű lízing ténye;

   u) vezetői engedély kiállításhoz érkezett méltányossági kérelem státuszával kapcsolatos tájékoztatás: név, születési adatok, édesanyja neve;

   v) egyéni vállalkozással kapcsolatos, folyamatban lévő eljárások státusza: egyéni vállalkozó neve, székhelye, telephelye, tevékenységi köre, képesítése, adószáma, nyilvántartási száma, adatváltozás oka, megszűnés ténye;

   w) az elektronikus közigazgatásban felmerülő elektronikus szolgáltatások használata és hibajavítás: szükséges fejlesztői, vagy szakrendszer üzemeltetői kivizsgálást elősegítő és megoldást eredményező adatok, információk bekérése és továbbítása a fejlesztő vagy alkalmazástámogató számára;

   x) az elektronikus közigazgatásban felmerülő elektronikus szolgáltatások használata során felmerülő hibából adódó károk rögzítése, továbbítása kivizsgálás céljából: viselt név, születési név, születési hely/idő, okmány száma/típusa, lakcím, rendszám;

   y) Webes Ügysegéd, valamint OkmányApp díjköteles szolgáltatásainak használata során felmerülő hibából adódó károk rögzítése, továbbítása kivizsgálás céljából a Belügyminisztérium, Elektronikus Közszolgáltatásokat Támogató Főosztályára: viselt név, születési név, születési hely/idő, okmány száma/típusa, lakcím, rendszám, bankszámlaszám;

   z) egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével kapcsolatos feladatellátás: munkáltatói adószám, a telefonos bejelentő adóazonosító jele, bármilyen mobil telefonszám, amire sms visszajelzést kér a bejelentő, munkáltató, a bejelenteni kívánt munkavállaló(k) neve(i), adóazonosító jele(i), TAJ száma(i);

   aa) egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez kapcsolódó módosítás: regisztrációs szám, munkáltatói adószám, a telefonos módosítást kérő adóazonosító jele, bármilyen mobil telefonszám, amire sms visszajelzést kér a bejelentő, munkáltató, annak a munkavállalónak neve, adóazonosító jele vagy TAJ száma, akinek a munkanapjait módosítani szeretné;

   ab) kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatás: annak a településnek az irányítószáma, ahol található a kérdésben érintett ingatlan, égéstermék elvezető típusa, az adott lakóingatlan szolgál-e valamilyen gazdasági társaság székhelyéül, telephelyéül;

   ac) Magyar Nemzeti Bank szolgáltatásaival kapcsolatos általános tájékoztatás: elektronikus szolgáltatások használatának támogatásához szükséges technikai/IT paraméterek;

   ad) Online Beszámoló Kitöltési Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás: elektronikus szolgáltatások használatának támogatásához szükséges technikai/IT paraméterek;

   ae) Országos Rendőr-főkapitányság által nyújtott elektronikusan intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás: intézni kívánt elektronikus ügytípus megnevezése, név, e-mail cím.

30. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ügyfélszolgálat által ellátott ügytípusok és az ügytípusokhoz szükséges adatok rendkívül szerteágazóak, ezért a fenti – ügytípusra és elkért adatokra vonatkozó – felsorolás nem kimerítő jellegű. Előfordulhat ezért, hogy az Ön konkrét ügyének intézésekor a felsorolt adatokon kívül egyéb, a felsorolásban nem szereplő adat megadására is szükség lehet.

31. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy az ügy körülményeire tekintettel akár különleges adatnak minősülő információk közlésére is sor kerülhet, pl. amennyiben Ön megemlíti, hogy betegsége okán jogosult ellátásra.

32. Általános tájékoztatás nyújtásához az ügyfél azonosításra nem kötelezhető, így ebben az esetben személyes adatok megadására és kezelésére nem kerül sor. Amennyiben azonban az általános tájékoztatáshoz kapcsolódóan konkrét ügyre vonatkozó kérdés merül fel, abban az esetben már – az ügytípushoz kapcsolódó – személyes adatok megadása válhat szükségessé.

9. Adatbiztonság

33. A NISZ Zrt. gondoskodik az országos telefonos ügyfélszolgálat által kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

34. A NISZ Zrt. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik:

   a) a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,

   b) az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,

   c) az adatállományok vírusok elleni védelméről,

   d) a nála létrejövő adatállományok – beleértve a hangfelvételt is – titkosítva történő mentéséről, és azok kizárólag védett környezetben történő tárolásáról,

   e) az adatállományok, illetve az adathordozók fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.


10. A fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei

10.1 Tájékoztatás-kérés

35. Ön jogosult tájékoztatást kérni a NISZ Zrt. által kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges címzettjeiről. A NISZ Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért a NISZ Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

10.2 Hangfelvétel, illetve elektronikus megkeresés szövegének kikérése

36. Önnek joga van a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés (díjmentes) kikérésére.
A hangfelvétel, illetőleg az elektronikus megkeresés beazonosítása, illetőleg annak megküldése érdekében a kérelemben az alábbi adatokat szükséges megjelölni:

   a) a telefonszám vagy elektronikus levélcím, amelyről az érintett megkeresést bonyolították (chat megkeresés esetén azon elektronikus levélcím, amely megadásra került),

   b) a megkeresés időpontja (év, hónap, nap, valamint hozzávetőlegesen óra),

   c) a szóbeli vagy írásbeli/elektronikus megkeresés azonosító száma, az ügyintéző neve (amennyiben ezen információk rendelkezésre állnak),

   d) az érintett neve, valamint

   e) az érintett postázási címe, vagy elektronikus levélcíme (amelyre a hangfelvétel, illetve elektronikus megkeresés szövegének megküldését kéri).

37. Amennyiben a megkeresés beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, és az adatszolgáltatásnak egyéb akadálya sincs, a NISZ Zrt. a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül, az érintett választása szerint postai úton (tértivevényes küldeményként, CD formájában) vagy elektronikus levélben (a hangfájl megküldésével) bocsátja az érintett rendelkezésére a hangfelvételt, illetve az elektronikus megkeresés szövegét.

38. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés szövege – ügyfélszolgálati munkatársaink személyiségi jogainak védelmére tekintettel – nyilvánosságra nem hozható. Jogellenes felhasználás esetén személyiségi jogi per indítására kerülhet sor.

39. Amennyiben a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés megküldése akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról 1 hónapon belül tájékoztatást ad.

10.3 Személyes adatok helyesbítése

40. Ön kérelmezheti az országos telefonos ügyfélszolgálat részére megadott személyes adatainak adatkezelő általi helyesbítését. Amennyiben a személyes adat helyesbítése akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül, írásban tájékoztatást ad.

 10.4 Személyes adat, hangfelvétel, illetve elektronikus megkeresés szövegének törlése, korlátozása

41. Ön az adatkezelésre a jogszabályokban előírt időtartamon belül nem kérelmezheti adatainak törlését.

42. Az adatkezelő korlátozza a személyes adatot, ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 

43. Az adatai korlátozását kérheti abban az esetben is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait vagy az adatait tartalmazó dokumentumot ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és az adattovábbítást követően törli azokat.

44. A törlésre, illetve korlátozásra irányuló kérelem a személyes adatot tartalmazó, rögzített hangfelvételre, illetve az elektronikus megkeresés szövegére irányulhat. A személyes adatot tartalmazó hangfelvétel vagy az elektronikus megkeresés szövegének törlésére, illetőleg korlátozására irányuló kérelem a hangfelvétel vagy elektronikus megkeresés szövegének törlését, illetőleg korlátozását eredményezi.

45. A hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés beazonosítása, továbbá annak törlése vagy korlátozása érdekében a kérelemben az alábbi adatokat szükséges megjelölni:

   a) a telefonszám vagy elektronikus levélcím, amelyről az érintett megkeresést bonyolították (chat megkeresés esetén azon elektronikus levélcím, amely megadásra került),
   b) a megkeresés időpontja (év, hónap, nap, valamint hozzávetőlegesen óra),
   c) a szóbeli vagy írásbeli/elektronikus megkeresés azonosító száma, az ügyintéző neve (amennyiben ezen információk rendelkezésre állnak),
   d) az érintett neve, valamint
   e) az érintett postázási címe, vagy elektronikus levélcíme.

46. Amennyiben a megkeresés beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, és törlésnek, illetőleg korlátozásnak egyéb akadálya nincs, az adatkezelő intézkedik a hangfelvétel vagy az elektronikus megkeresés törlése vagy korlátozása iránt, amelynek megtörténtéről – az érintett választása szerint – postai úton vagy elektronikus úton értesíti az érintettet. Amennyiben a hangfelvétel, illetve az elektronikus megkeresés törlése, korlátozása akadályba ütközik, a NISZ Zrt. ennek okáról a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül, írásban tájékoztatást ad.

10.5 Adathordozáshoz  való jog

47. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

10.6 Az érintetti jogok gyakorlásának közös szabályai, jogorvoslat

48. A 10.1-10.5. pontokban leírt kérelmek teljesítését az adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt nem áll módjában azonosítani.

49. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

50. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

51. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

   a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

   b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

52. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Ön kilétével kapcsolatban, további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

53. A kérelmeket az alábbi postai vagy elektronikus címen lehet benyújtani:

   Postai cím: 1389 Budapest, Pf.: 133.

   Elektronikus postacím: adatvedelem@nisz.hu

54. Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen az adatkezelőnél jelezze ennek tényét. Az adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő bevonásával 1 hónapon belül megvizsgálja az ügyet, és értesíti a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről.

55. Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

10.7 További adatvédelmi garanciák

56. Amennyiben a fenti eljárások nem vezettek eredményre vagy az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, Ön a GDPR rendelet 77. cikke alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet, továbbá 79. cikke szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

57. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/index.html
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Navigáció