Jogszabályi háttér
Ugrás a témakörhöz
Általános információ

A felsorolt jogszabályokban meghatározott feladatok tekintetében ügyintézőink kizárólag az ügyfeleink által átadott információk alapján tudnak tájékoztatást nyújtani. Ha az ügyintézőinkkel folytatott információcsere során (mind szóban, mind írásban) valamely lényeges körülmény nem kerül tisztázásra vagy annak valóságalapját nincs módunkban ellenőrizni, úgy az ügyfélszolgálatunk által átadott információ teljeskörűsége nem garantált.

.
Törvények

A Kormányzati ügyfélvonal létrehozásának, működésének törvényi hátterét a következő jogszabályok adják, melyek biztosítják az ügyfélszolgálat  működésének jogi alapjait: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az állami szervek széles körénél egységes elvek szerint szabályozza az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartást, ügyeik intézését, a rendelkezésre álló információknak a szervezetek közötti átadását. Az állami és önkormányzati szervek, a köztestületek, az alapvető jogok biztosa, az igazságszolgáltatás szervei, valamint a nagyobb közüzemi szolgáltatók is az E-ügyintézési tv. rendelkezései szerint lesznek kötelesek biztosítani az ügyfelekkel történő elektronikus ügyintézés lehetőségét.

 Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek– önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot kell működtessenek a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai szerint azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek kell lennie.

A törvényben megjelölt szervek külön megállapodás alapján a Kormány rendeletében kijelölt országos telefonos ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják az ügyfélszolgálati feladatok ellátását.

2015. évi CCXXII törvény vonatkozó szabályai:


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. LXXV. törvény

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltatónak bejelentési kötelezettsége áll fenn az állami adóhatóság felé, melyet az egyszerűsített foglakoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is teljesíthet. A jogszabály meghatározza továbbá a bejelentés megtételéhez szükséges, a munkáltató által közlendő adatokat, valamint a már teljesített bejelentés esetleges visszavonásának, illetőleg módosításának feltételeit.

2010. évi LXXV. törvény vonatkozó szabályai:


Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

 Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztatót bejelentési kötelezettség terheli, melyet az állami adóhatóság felé szükséges teljesítenie. A hivatkozott jogszabály 3.§(1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a foglalkoztató ennek a kötelezettségének elektronikus úton, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül – a 185-ös telefonszámon – tehet eleget. A jogszabály meghatározza továbbá a bejelentés megtételéhez szükséges adatok körét, illetve a már teljesített bejelentés esetleges visszavonásának, illetőleg módosításának a feltételeit is.

2010. évi XC. törvény vonatkozó szabályai:

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény

A telefonos azonosítással igénybevehető szolgáltatások között  2016 szeptemberétől elérhetővé vált a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése.2009. évi XLVII. törvény vonatkozó szabályai:

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

Az egyéni vállalkozó a tevékenysége szünetelésének bejelentését, illetve a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárásokat kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően kezdeményezheti. A 2015. évi CCXXII tv. 13. § (2) bek. szerint elektronikus kapcsolattartás alatt a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő kapcsolattartást is érteni kell, kivéve azokban az esetekben, ahol ez nem értelmezhető.

2009. évi CXV. törvény vonatkozó szabályai:
Kormányrendeletek


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet

Ez a jogszabály írja elő, hogy az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok bejelentéseaz országos telefonos ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető.Meghatározza továbbá az ügyfélszolgálat bejelentéssel kapcsolatos feladatköreit, eljárását - ideértve a hangfelvételek megőrzésének a határidejét is -, valamint a bejelentés megtételéhez szükséges, a bejelentő által tett nyilatkozatok tartalmát.

223/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai:

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (E-ügyintézési tv.)számos tárgykörben adott felhatalmazást kormányrendelet megalkotására. Ezek többsége a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rend. keretében valósult meg, amely tartalmazzaaz elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait, a 1818-as rövidített hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal telefonos ügyfélszolgálat jogállását és ennek a bázisán létrejövő Országos Telefonos Ügyfélszolgálat feladat- és hatásköreit.

 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletésa szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeleta közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény felhatalmazása alapján került megalkotásra, szabályozásuk a közigazgatási elektronikus ügyintézésre, a közigazgatási elektronikus szolgáltatásokra vonatkozott. Annak érdekében, hogy a szabályozás azE-ügyintézési tv. szerint érintett szervezetekre egyaránt kiterjedjen, a végrehajtási rendeletbe kerültek elhelyezésre szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ-ök) részletszabályai is.

 

451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai:

Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján beolvadás útján jogutódlással megszűnt. A Hivatal általános jogutódja a Belügyminisztérium, a 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-re szálltak át.

378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai: