Jogszabályi háttér
Ugrás a témakörhöz
Törvények

A Kormányzati ügyfélvonal létrehozásának, működésének törvényi hátterét a következő jogszabályok adják, melyek biztosítják az ügyfélszolgálat  működésének jogi alapjait: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az állami szervek széles körénél egységes elvek szerint szabályozza az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartást, ügyeik intézését, a rendelkezésre álló információknak a szervezetek közötti átadását. Az állami és önkormányzati szervek, a köztestületek, az alapvető jogok biztosa, az igazságszolgáltatás szervei, valamint a nagyobb közüzemi szolgáltatók is az E-ügyintézési tv. rendelkezései szerint lesznek kötelesek biztosítani az ügyfelekkel történő elektronikus ügyintézés lehetőségét.

 Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek– önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot kell működtessenek a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai szerint azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek kell lennie.

A törvényben megjelölt szervek külön megállapodás alapján a Kormány rendeletében kijelölt országos telefonos ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják az ügyfélszolgálati feladatok ellátását.


2015. évi CCXXII törvény vonatkozó szabályai:

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. LXXV. törvény

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltatónak bejelentési kötelezettsége áll fenn az állami adóhatóság felé, melyet az egyszerűsített foglakoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is teljesíthet. A jogszabály meghatározza továbbá a bejelentés megtételéhez szükséges, a munkáltató által közlendő adatokat, valamint a már teljesített bejelentés esetleges visszavonásának, illetőleg módosításának feltételeit.

2010. évi LXXV. törvény vonatkozó szabályai:

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

 Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztatót bejelentési kötelezettség terheli, melyet az állami adóhatóság felé szükséges teljesítenie. A hivatkozott jogszabály 3.§(1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a foglalkoztató ennek a kötelezettségének elektronikus úton, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül – a 185-ös telefonszámon – tehet eleget. A jogszabály meghatározza továbbá a bejelentés megtételéhez szükséges adatok körét, illetve a már teljesített bejelentés esetleges visszavonásának, illetőleg módosításának a feltételeit is.

2010. évi XC. törvény vonatkozó szabályai:

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény

A telefonos azonosítással igénybevehető szolgáltatások között  2016 szeptemberétől elérhetővé vált a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése.2009. évi XLVII. törvény vonatkozó szabályai:

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

Az egyéni vállalkozó a tevékenysége szünetelésének bejelentését, illetve a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárásokat kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően kezdeményezheti. A 2015. évi CCXXII tv. 13. § (2) bek. szerint elektronikus kapcsolattartás alatt a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő kapcsolattartást is érteni kell, kivéve azokban az esetekben, ahol ez nem értelmezhető.

2009. évi CXV. törvény vonatkozó szabályai:
Kormányrendeletek


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet

Ez a jogszabály írja elő, hogy az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok bejelentéseaz országos telefonos ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető.Meghatározza továbbá az ügyfélszolgálat bejelentéssel kapcsolatos feladatköreit, eljárását - ideértve a hangfelvételek megőrzésének a határidejét is -, valamint a bejelentés megtételéhez szükséges, a bejelentő által tett nyilatkozatok tartalmát.

223/2010. (VII. 30.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai:

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (E-ügyintézési tv.)számos tárgykörben adott felhatalmazást kormányrendelet megalkotására. Ezek többsége a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rend. keretében valósult meg, amely tartalmazzaaz elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait, a 1818-as rövidített hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonal telefonos ügyfélszolgálat jogállását és ennek a bázisán létrejövő Országos Telefonos Ügyfélszolgálat feladat- és hatásköreit.

 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletésa szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeleta közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény felhatalmazása alapján került megalkotásra, szabályozásuk a közigazgatási elektronikus ügyintézésre, a közigazgatási elektronikus szolgáltatásokra vonatkozott. Annak érdekében, hogy a szabályozás azE-ügyintézési tv. szerint érintett szervezetekre egyaránt kiterjedjen, a végrehajtási rendeletbe kerültek elhelyezésre szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ-ök) részletszabályai is.

 

451/2016. (XII. 19.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai:

Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján beolvadás útján jogutódlással megszűnt. A Hivatal általános jogutódja a Belügyminisztérium, a 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-re szálltak át.

378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai: